SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

NATURA 2000

Območja Natura 2000 in Ekološko pomembna območja (EPO) so namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja določa slovenska zakonodaja, omrežje Natura 2000 pa je vseevropsko. Določata ga dve direktivi, starejša Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih iz leta 1992.

Perunika

Perunika

Območja Nature 2000 v Sloveniji

Območja Nature 2000 v Sloveniji

Omrežje Natura 2000 sestavlja prek 27.000 območij, v Sloveniji jih imamo 354. 31 jih je določenih po Direktivi o pticah. Z njimi varujemo 118 redkih in ogroženih ptičjih vrst. 323 območij, določenih po Direktivi o habitatih, obsega življenjske prostore metuljev, netopirjev, rib, hroščev, pa tudi vidre, risa, želve sklednice, človeške ribice, kranjskega jegliča in drugih izginjajočih vrst. V območja Natura 2000 so vključeni tudi habitatni tipi, to so ekstenzivna travišča, gozdovi, melišča, barja, močvirja, morje in jame. Natura 2000 obsega 37 % slovenskega ozemlja, večino (70 %) te površine pokrivajo gozdovi.

Območja Natura 2000 ne poznajo vnaprej napisanega režima varstva. Glede na varovane vrste in habitatne tipe, njihovo stanje ohranjenosti in naravo načrtovanega posega se presodi, ali je ta izvedljiv ali ne. Skoraj vsi naravni parki se prekrivajo z območji Natura 2000 in EPO. Varovanje biotske raznovrstnosti se v njih dopolnjuje z ohranjanjem drugih elementov naravnega in družbenega okolja.

Narava in človek sta se v tisočletjih skupnega življenja neločljivo povezala. Nekatere vrste in habitatni tipi za svoj obstoj potrebujejo ekstenzivno rabo. Če opustimo košnjo travnikov, se ti zarastejo. Pa tudi nekatere barjanske površine so včasih občasno kosili za živinsko steljo. S prilagojenim upravljanjem naravnih virov zagotavljamo ugodno stanje varovanih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Sodobna družba pa v tradicionalnih rabah naravnih virov, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost, išče tudi nove tržne priložnosti.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti je temelj trajnostnega razvoja. Nekatere vrste so že izumrle, številne pa so danes na robu obstoja. Omrežje Natura 2000 je v svetovnem merilu najuspešnejši način ohranjanja žive narave in s tem tudi naše prihodnosti.

go to the top