PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Kosec v Jovsih

Sprehod po Koščevi poti in večerno poslušanje kosca
21. junij 2019 ob 18.00

Turistično društvo Kapele, Zavod RS za varstvo narave in Kozjanski regijski park vabijo na sprehod po Koščevi poti in večerno poslušanje kosca v petek 21. junija 2019, ob 18.00 uri.

Vodita: Barbara Kink in Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave

Jovsi so eno najbolj ohranjenih mokrišč na poplavnih ravnicah reke Sotle. Odprti svet mokrotnih travnikov z mozaikom grmišč, dreves in obrežne zarasti predstavlja eno lepših ohranjenih kulturnih krajin v Posavju. Zaradi naravnih danosti in ekstenzivne rabe travnikov so tu svoj življenjski prostor ohranile številne ogrožene rastline in živali. Med njimi posebej izstopa kosec, ki sod med naše najbolj ogrožene ptice.